Người xương nhỏ bé có lý tưởng lớn, quyết tâm trở thành vua khô lâu mạnh nhất, cho nên ngày đêm không ngừng đào kho báu, hy vọng thông qua thu thập trang bị để làm cho mình mạnh mẽ hơn! Ngoài kho báu lấp lánh còn có kẻ thù mạnh mẽ đang ở phía trước chờ đợi người xương nhỏ bé, con đường thành vua của nó cần sự giúp đỡ của bạn.

Tính năng đặc sắc:
Tự động đào kho báu miễn phí vô hạn, người xương nhỏ bé rất nghiêm túc với việc trở thành vua

Tỷ lệ rơi đồ trang bị phẩm chất hiếm rất cao, khả năng và sức mạnh của người xương nhỏ bé tăng mạnh

Hiệu quả trang bị đa dạng, né tránh bạo kích bạo thương v.v... đều cố hết

Trang bị tức là thời trang, người xương nhỏ bé cũng có phong cách thời trang sáng tạo cá tính